POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką Prywatności”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie (00-008) przy ul. Marszałkowskiej 126/134 i została opracowana oraz wdrożona na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 z późn. zm).
 2. Polityka Prywatności dotyczy stron internetowych w domenie: yolo.pl oraz innych stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie YOLO, na których została zamieszczona oraz w wersjach tych serwisów dostępnych za pomocą telefonów komórkowych, w tym protokołu WAP i została stworzona dla osób fizycznych korzystających z Serwisu.
 3. Używane w niniejszej Polityce Prywatności terminy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im poniżej, chyba że wyraźnie wskazano inaczej w niniejszej Polityce Prywatności:
  1. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu polskich oraz europejskich przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. Grupa – grupa kapitałowa, do której należy YOLO;
  3. Serwis – łącznie strony internetowe w domenie: yolo.pl oraz innych stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie YOLO, na których została zamieszczona oraz w wersjach tych serwisów dostępnych za pomocą telefonów komórkowych, w tym protokołu WAP;
  4. Strona - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.yolo.pl wraz z podstronami w domenie *.yolo.pl;
  5. Umowa Pożyczki – Umowa Pożyczki na karcie przedpłaconej, zawieraną przez YOLO z Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu;
  6. Przepisy o Ochronie Danych Osobowych - polskie oraz europejskie przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  7. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 z późn. zm.);
  8. Użytkownik – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Serwis, osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z usług YOLO, w tym zawierającą z YOLO Umowę Pożyczki, zarówno obecnie, jak i w przyszłości;
  9. YOLO – YOLO S.A. siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000372319, o kapitale zakładowym 8.879.194,00 PLN (opłacony w całości).
 4. YOLO zbiera, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 5. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:
  1. Użytkowników ubiegających się o pożyczkę od YOLO za pośrednictwem Serwisu oraz innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem z YOLO w jakimkolwiek innym celu.
 6. Przetwarzanie Danych Osobowych za pośrednictwem Serwisu polegać będzie na:
  1. zbieraniu danych dotyczących wizyt(y) Użytkowników na Stronie oraz wykorzystywanych przez niego zasobów. Gromadzone informacje obejmują dane dotyczące: lokalizacji, numeru IP, ruchu na Stronie;
  2. zbieraniu danych z formularzy wypełnianych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników, w tym podczas rejestracji w celu otrzymania informacji oraz składania wniosku o udzielenie pożyczki.
  3. zbieraniu Danych Osobowych Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się przedstawicielem YOLO za pośrednictwem Strony.
 7. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu skorzystania z usług YOLO jest YOLO.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne do skorzystania z niektórych usług świadczonych przez YOLO. Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 9. Użytkownik, w celu wzięcia pożyczki i podpisania w tym celu Umowy Pożyczki musi założyć swój indywidualny profil w Serwisie poprzez podanie adresu e-mail i hasła do profilu w Serwisie.
 10. Do złożenia wniosku o pożyczkę i zawarcia Umowy Pożyczki w YOLO, niezbędne są następujące dane:
  1. Imię;
  2. drugie imię (jeśli istnieje);
  3. nazwisko;
  4. adres zameldowania;
  5. adres korespondencyjny;
  6. numer PESEL;
  7. numer dowodu osobistego;
  8. wykształcenie;
  9. stan cywilny;
  10. liczba osób na utrzymaniu do 18 roku życia;
  11. rodzaj i forma zatrudnienia;
  12. numer telefonu;
  13. inne dane osobowe, w tym dane o zdolności kredytowej, a także informacje o rachunku bankowym, a w szczególności o jego numerze.
 11. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z pełni usług oferowanych przez YOLO.
 12. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są przez YOLO, na podstawie Przepisów o Ochronie Danych Osobowych, w celu prowadzenia Serwisu. Przetwarzanie Danych Osobowych konieczne jest do podjęcia działań przed zawarciem Umowy Pożyczki i konieczne do realizacji Umowy Pożyczki, których stroną jest Użytkownik, oraz obsługi postępowania reklamacyjnego.
 13. YOLO zastrzega sobie prawo nagrywania rozmów telefonicznych prowadzonych z Użytkownikami pod numerami telefonów podanych w Serwisie, w celach szkoleniowych oraz kontroli jakości usług świadczonych przez YOLO. W przypadku braku zgody na nagrywanie rozmowy Użytkownik powinien zakończyć połączenie.
 14. Dane Osobowe przetwarzane są również w celu oceny ryzyka kredytowego Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Użytkownik, składając wniosek o pożyczkę jest zobowiązany do wyrażenia zgody na weryfikację jego zdolności kredytowej w:
  1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.;
  2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;
  3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  a także o wyrażenie zgody na przekazywanie informacji do wskazanych powyżej biur informacji gospodarczej oraz o wystąpienie w imieniu Użytkownika do Biura Informacji Kredytowej S.A. z wnioskiem o udzielenie informacji. Dane Użytkownika zostaną również zweryfikowane w publicznej bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 15. YOLO zastrzega sobie ponadto prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników podmiotom trzecim gdy jest to niezbędne do wykonania Umowy Pożyczki zawartej z Użytkownikiem. W takim wypadku YOLO może udostępnić dane osobowe Użytkownika firmom pocztowym, windykacyjnym, informatycznym oraz archiwizacyjnym.
 16. Dane Osobowe Użytkowników mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytu (sprawozdania finansowe), prawne, podatkowe, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji fizycznej jak i elektronicznej, podmiotom świadczącym usługi monitoringu spłacania zaległości z Umowy Pożyczki oraz windykacji. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Pożyczkobiorcy właściwym organom publicznym bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Dodatkowo podmiotami, które oprócz YOLO będą mogły mieć dostęp do danych Użytkownika są podmioty:
  1. wchodzące w skład Grupy,
  2. współpracujące z YOLO w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu;
  3. którym udostępnienie danych nastąpiło na podstawie odrębnie udzielonych przez Użytkownika zgód.
 17. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 18. Dane osobowe Użytkownika będę przetwarzane w czasie korzystania z Serwisu, a po zaprzestaniu korzystania z Serwisu w okresie odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń wynikającemu z ustawy kodeks cywilny. Jednocześnie po decyzji o zakończeniu korzystania z serwisu Dane Osobowe Użytkownika będę przetwarzane na cele księgowe, dochodzenia i obrony przez roszczeniami.
 19. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 18 powyżej dane osobowe Pożyczkobiorcy zostaną zagregowane i zanonimizowane.
 20. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych oraz żądania usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących Przepisach o Ochronie Danych Osobowych.
 21. Użytkownik,który nie życzy sobie otrzymywać wiadomości zawierających informacje handlowe od YOLO lub podmiotów którym dane zostały przekazane, ma możliwość odmowy, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@yolo.pl
 22. W przypadku, gdy po uprzednio udzielonej zgodzie „marketingowej”, Użytkownik zdecyduje o jej wycofaniu, YOLO po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody, usunie dane Użytkownika z list mailingowych prowadzonych przez YOLO oraz wystąpi o usunięcie danych tej osoby z list mailingowych podmiotów, którym te dane zostały przekazane.
 23. W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z YOLO za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@yolo.pl lub telefonicznie pod numer: 222 28 28 28
 24. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby YOLO wykorzystywał systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w szczególności w zakresie oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, wysokości przyznanej kwoty Pożyczki.
 25. YOLO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pocztą tradycją na adres Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła oraz poprzez e-mail na adres iod@yologroup.pl.
 26. Użytkownikowi przysługuje możliwość kierowania żądań do YOLO w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Wszelkie żądania powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych YOLO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pocztą tradycją na adres Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła oraz poprzez e-mail na adres iod@yologroup.pl.
 27. Każde żądanie zostanie rozpatrzone w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. YOLO poinformuje Użytkownikowi o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 28. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez YOLO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych lub inny organ ochrony danych osobowych.
 29. YOLO oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@yolo.pl.
 30. O zmianie Polityki Prywatności YOLO powiadamia poprzez zamieszczenie Polityki Prywatności na Stronie.
 31. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Polityki równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.