REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Portalu www.yolo.pl przez YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372319, o kapitale zakładowym 8.879.194,00zł, w pełni opłaconym.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

§ 2

Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z zm.). YOLO nieodpłatnie udostępnia regulamin na Portalu www.yolo.pl w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

§ 3

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Klient/Pożyczkobiorca - osoba fizyczna będąca konsumentem, który w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową zamierza zawrzeć lub zawarł z YOLO Umowę Pożyczki
 • Pożyczkodawca/YOLO - YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa; Warszawa;
 • Profil – oznacza indywidualne konto internetowe założone przez Klienta na portalu www.yolo.pl z chwilą prawidłowego wypełnienia i złożenia Wniosku;
 • Regulamin - udostępniony na stronie internetowej www.yolo.pl niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną("Usługi") - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 • Umowa Pożyczki - umowa, na podstawie której YOLO udziela Klientowi pożyczki;
 • Strona Internetowa - strona internetowa www.yolo.pl;

§ 4

Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie YOLO świadczy Klientowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności:

 • Udziela Klientowi pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki,
 • Udziela informacji dotyczących oferty i działalności YOLO,
 • Podaje adres email, poprzez który możliwe jest przekazywanie do YOLO zapytań związanych z ofertą YOLO,
 • Udostępnia formularz kontaktowy umożliwiający przekazywanie, w połączeniu szyfrowanym, danych osobowych do YOLO.

§ 5

W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu udzielania pożyczek przez YOLO, Polityka Prywatności YOLO oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 6

 1. Dokonywanie Usług możliwe jest za pośrednictwem Profilu, który zakładany jest poprzez Stronę Internetową.
 2. Profil prowadzony jest i zarządzany przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. Założenie Profilu i rejestracja Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, znajdującego się na Stronie Internetowej z użyciem polskich znaków.
 4. Wypełniając Formularz Rejestracyjny Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
  • imię i nazwisko (z użyciem polskich znaków),
  • numer PESEL,
  • serię i numer dowodu osobistego,
  • adres zameldowania,
  • adres korespondencyjny,
  • adres poczty elektronicznej,
  • aktualny numer telefonu komórkowego.
 5. Rejestrując się na Stronie Internetowej i składając wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości danych podanych przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym Pożyczkodawca ma prawo odmówić Klientowi prawa rejestracji na Stronie Internetowej. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną w stosunku do Klienta.
 6. Pożyczkobiorca nie może bez odrębnego porozumienia z Pożyczkodawcą zmienić następujących danych:
  • imię i nazwisko,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • numer telefonu komórkowego,
  • adres poczty e-mail.
 7. Jeżeli dane, o których mowa powyżej ulegną zmianie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Pożyczkodawcą celem ustalenia sposobu zmiany tych danych.
 8. W przypadku zmiany danych udzielonych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę na potrzeby analizy Wniosku, Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Pożyczkodawcy informację o swoich aktualnych danych.
 9. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (strony internetowe rozpoczynające się od https://, tj. szyfrowana wersja protokołu HTTP), dzięki któremu nie ma możliwości przejęcia czy zmiany danych przesyłanych w ramach szyfrowanego połączenia.
 10. W celu prawidłowego korzystania z Konta Użytkownika i Portalu dostarczanego przez YOLO konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  • Używanie Przeglądarki internetowej: Chrome v48+, Firefox v38+, Opera v27+, Internet Explorer v9+,Safari V8+
  • Włączona obsługa JavaScript oraz Cookies w przeglądarce internetowej zgodnej z pkt 10a) powyżej.
 11. Zaleca się aby komputer, z którego do serwisu łączy się klient posiadał aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz włączoną zaporę systemową. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim. Używanie starych wersji oprogramowania jest niebezpieczne.
 12. Wyłączenie obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Portalem. W takim przypadku YOLO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Klienta.

§ 7

 1. YOLO na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Portalu.
 2. YOLO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Klienta.
 3. Do granic dozwolonych przez prawo, YOLO nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z dostępu i użytkowania Portalu, oraz zawartych w nim informacji i materiałów

§ 8

 1. Klient, który zaakceptował niniejszy Regulamin, zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych YOLO następujących treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych YOLO lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. YOLO zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub czasowe uniemożliwienie Klientom korzystanie z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na Portalu przed rozpoczęciem prac.
 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, YOLO ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 9

 1. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Pożyczkodawcy odbywa się na zasadzie udzielonej zgody, za którą poczytuje się założenie Profilu. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu założenia Profilu, jego funkcjonowania oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, założenie Profilu nie jest możliwe.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Profilu.
 4. Dane osobowe Pożyczkobiorcy będę przetwarzane w czasie istnienia Profilu oraz w okresie odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń wynikającemu z ustawy kodeks cywilny. Jednocześnie po decyzji o zamknięciu/usunięciu Profilu dane osobowe Pożyczkobiorcy będę przetwarzane na cele księgowe, dochodzenia i obrony przez roszczeniami.
 5. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej dane osobowe Pożyczkobiorcy zostaną zagregowane i zanonimizowane.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych oraz żądania usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach dot. danych osobowych, w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. W związku z założeniem Profilu dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytu (sprawozdania finansowe), prawne, podatkowe, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji fizycznej jak i elektronicznej, podmiotom świadczącym usługi monitoringu spłacania zaległości z Umowy Pożyczki oraz windykacji. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Pożyczkobiorcy właściwym organom publicznym bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 8. Pożyczkobiorca wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach: założenia Profilu, oraz złożenia Wniosku o udzielenie Pożyczki. Kategoriami danych osobowych Pożyczkobiorcy, jakie będą przetwarzane to wszelkie dane wskazane we Wniosku o Pożyczkę oraz dane osobowe, które powstały na skutek aktywności na Profilu.
 9. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby Pożyczkodawca wykorzystywał systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w szczególności w zakresie oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, wysokości przyznanej kwoty Pożyczki,
 10. Pożyczkodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pocztą tradycją na adres Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła oraz poprzez e-mail na adres iod@yologroup.pl.
 11. Pożyczkobiorcy przysługuje możliwość kierowania żądań do Pożyczkodawcy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Wszelkie żądania powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych YOLO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pocztą tradycją na adres Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła oraz poprzez e-mail na adres iod@yologroup.pl.
 12. Każde żądanie zostanie rozpatrzone w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 13. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Pożyczkodawcę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych lub inny organ ochrony danych osobowych.

§ 10

 1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do skierowania Reklamacji do Pożyczkodawcy.
 2. Reklamacje należy składać w formie:
  • pisemnej, składając osobiście w oddziale Pożyczkodawcy (ul. dr. Franciszka Witaszka nr 6, 64-920 Piła), albo
  • pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres wskazany w Punkcie a) powyżej lub adres siedziby Pożyczkodawcy, albo
  • ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Pożyczkodawcy na numer wskazany na Stronie Internetowej, albo
  • ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Pożyczkobiorcy u Pożyczkodawcy, albo
  • elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: kontakt@yolo.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Pożyczkobiorcy, numer zawartej Umowy Pożyczki, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia Reklamacji. W przypadku składania Reklamacji w formie pisemnej, Reklamacja powinna zawierać również podpis Pożyczkobiorcy.
 4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Pożyczkodawcę. Jednakże, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o:
  • przyczynie opóźnienia;
  • okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  • przewidywanym terminie rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Pożyczkodawcę odpowiedzi na Reklamację przed jego upływem.
 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Pożyczkodawca powiadomi Pożyczkobiorcę w formie pisemnej lub w sposób uzgodniony z Klientem. Na wniosek Pożyczkobiorcy odpowiedź na Reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.
 7. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia wynikającego z Reklamacji, Pożyczkobiorca może:
  • wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348),
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany (Pożyczkodawca) i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 8. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR, za pośrednictwem której, będąc konsumentem, możesz złożyć swoją skargę: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11

YOLO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu. Korzystanie przez Klienta z Portalu po wprowadzeniu zmian równoznaczne jest z wyrażeniem akceptacji zmian w Regulaminie.

§ 12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 roku.