zawarta w Pile w dniu [...] pomiędzy:

YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372319, o numerze NIP 897-17-02-186, REGON 020023793, o kapitale zakładowym w wysokości 8 879 194,00 zł. w całości opłaconym zwaną dalej ”Pożyczkodawcą”, reprezentowaną przez Macieja Królika - pełnomocnika, a

Pan/Pani [...], zamieszkałym/ą w [...] przy ul. [...], posiadającym numer PESEL [...], legitymującym/ą się dowodem osobistym nr [...] zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą lub Klientem”.

Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca są łącznie zwani dalej "Stronami" oraz pojedynczo "Stroną".

TWOJE WARUNKI

Całkowita Kwota pożyczki Prowizja Odsetki Całkowity Koszt Pożyczki Całkowita Kwota do Zapłaty Liczba miesięcznych rat Wysokość jednej raty Termin Spłaty Pierwszej Raty Termin Spłaty Ostatniej Raty Pożyczki RRSO
              1 miesiąc od aktywacji Karty [...] dni od aktywacji Karty  

W PRZYPADKU SPŁATY CAŁKOWITEJ KWOTY POŻYCZKI W TERMINIE 30 DNI OD AKTYWACJI KARTY POŻYCZKOBIORCA NIE PONOSI JAKIEGOKOLWIEK KOSZTU.

Odsetki za opóźnienie w spłacie Pożyczki – 14 % w skali roku

TABELA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KARTY NALICZANYCH PRZEZ BANK

Nazwa Opłaty Wartość opłaty
Opłata za wypłatę z bankomatu 5,00 zł
Opłata za sprawdzenie salda w bankomacie 1,50 zł

§ 1. DEFINICJE

1. Używane w niniejszej Umowie Pożyczki terminy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w niniejszym Paragrafie 1, chyba że wyraźnie wskazano inaczej w niniejszej Umowie Pożyczki;

1.1. Bank oznacza mBank S.A., wydawcę Kart;

1.2. Biura Informacji Gospodarczej oznacza Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., KBIG S.A. - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej Ustawa o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych;

1.3. Biuro Informacji Kredytowej oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77a, numer KRS 0000110015, NIP 951-17-78-633;

1.4. Całkowity Koszt Pożyczki oznacza sumę kosztów, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść związanych z udzieleniem Pożyczki tj. Prowizję oraz Odsetki;

1.5. Całkowita Kwota do Zapłaty oznacza sumę Całkowitej Kwoty Pożyczki oraz Całkowitego Kosztu Pożyczki, która na dzień zawarcia Umowy Pożyczki wynosi [...] zł ;

1.6. Dzień Wejścia w Życie oznacza dzień wejścia w życie Umowy Pożyczki, określony na zasadach wskazanych w § 2.5 Umowy Pożyczki;

1.7. Formularz Informacyjny oznacza formularz, zawierający podstawowe dane warunków Pożyczki, o którym jest mowa w art. 14 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim– dalej Ustawa o kredycie konsumenckim;

1.8. Formularz Odstąpienia oznacza formularz stanowiący wzór oświadczenia woli Pożyczkobiorcy o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

1.9. Formularz Rejestracyjny oznacza elektroniczny formularz, znajdujący się na Stronie Internetowej, służący do rejestracji Pożyczkobiorców, założenia Profilu, jak również złożenia przez Pożyczkobiorcę Wniosku;

1.10. Karta oznacza kartę przedpłaconą wydawaną przez Bank i udostępnianą Klientowi przez Pożyczkodawcę;

1.11. Klient lub Pożyczkobiorca oznacza osobę fizyczną, określoną w komparycji Umowy Pożyczki, która zawiera Umowę Pożyczki w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.12. Odsetki – oznacza koszt Umowy Pożyczki naliczany od Całkowitej Kwoty Pożyczki, który Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z Pożyczki (odsetki kapitałowe) , które na dzień podpisania Umowy Pożyczki wynoszą [...]

1.13. Prowizja oznacza koszt związany z przygotowaniem oraz udzieleniem pożyczki, koszt pozyskania Pożyczkobiorcy oraz koszt administracyjnej obsługi Umowy Pożyczki, który Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić w wysokości podanej w Umowie, w ramach miesięcznej Raty;

1.14. Pożyczka (Całkowita Kwota Pożyczki/kapitał pożyczki) oznacza kwotę w wysokości [...], którą Klient uzyskuje od Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie Pożyczki;

1.15. Profil oznacza indywidualne konto internetowe założone przez Klienta na Stronie Internetowej z chwilą prawidłowego wypełnienia i złożenia Wniosku;

1.16. Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy oznacza rachunek bankowy nr [...]

1.17. Rata oznacza miesięczne zobowiązanie, do wnoszenia którego zobowiązany jest Pożyczkobiorca, na które składają się: część kapitału Pożyczki, Odsetki oraz część Prowizji;

1.18. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę, wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - dalej Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniany na Stronie Internetowej i przekazywany Pożyczkobiorcy wraz z Umową Pożyczki;

1.19. Regulamin Banku oznacza Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A. lub inny równoznaczny regulamin udostępniany na Stronie Internetowej oraz na stronie internetowej Banku i przekazywany Pożyczkobiorcy wraz z Umową Pożyczki;

1.20. RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Klienta w związku z korzystaniem z Pożyczki;

1.21. Strona Internetowa oznacza stronę internetową Pożyczkodawcy pod adresem: https://www.yolo.pl;

1.22. Tabela Opłat oznacza zestawienie opłat naliczanych przez Bank od Pożyczkobiorcy w związku z używaniem Karty oraz realizacją przez Klienta Transakcji, Tabela Opłat znajduje się na początku niniejszej Umowy Pożyczki

1.23. Termin Spłaty Ostatniej Raty oznacza dzień, w którym Klient zobowiązany jest dokonać spłaty na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy ostatniej Raty i tym samym Całkowitej Kwoty do Zapłaty;

1.24. Termin Spłaty Raty oznacza dzień, w którym Klient zobowiązany jest dokonać cyklicznej spłaty miesięcznej Raty Pożyczki wskazanej w harmonogramie spłat, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, przesyłany Pożyczkobiorcy w Dniu Wejścia w Życie Umowy Pożyczki po jego uaktualnieniu;

1.25. Transakcja oznacza dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi oraz dokonywanie operacji w bankomacie, wpłatomacie, a także na odległość, tj. np. przez Internet lub telefon w ramach udzielonej Klientowi Pożyczki;

1.26. Trwały Nośnik Informacji oznacza nośnik umożliwiający Pożyczkobiorcy przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

1.27. Usługa Instantor oznacza system informatyczny umożliwiający natychmiastową weryfikację rachunku bankowego Pożyczkobiorcy, w szczególności danych osobowych Klienta oraz historii transakcji na rachunku bankowym Klienta, po uprzednio wyrażonej przez Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie ww. weryfikacji. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z usługi Instantor przypisanie numeru konta bankowego Pożyczkobiorcy następuje automatycznie w systemach teleinformatycznych Pożyczkodawcy;

1.28. Umowa Pożyczki oznacza niniejszą umowę pożyczki gotówkowej wraz z załącznikami;

1.29. Weryfikacja oznacza czynności dokonywane przez Pożyczkodawcę, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę we Wniosku, jak również możliwości weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych Biur Informacji Gospodarczych oraz Biura Informacji Kredytowej lub za pomocą Usługi Instantor;

1.30. Wniosek oznacza wniosek Klienta o udzielenie Pożyczki złożony za pośrednictwem Strony Internetowej i rozpatrywany przez Pożyczkodawcę, zawierający następujące dane: (a) imię i nazwisko Klienta, (b) numer PESEL Klienta, (c) seria i numer dowodu tożsamości Klienta, (d) adres zameldowania Klienta lub (e) adres korespondencyjny Klienta, (f) numer Rachunku Bankowego Klienta, (g) adres e-mail Klienta (h) numer telefonu komórkowego Klienta;

1.31. Zastrzeżenie Karty oznacza trwałe zablokowanie możliwości korzystania z Karty w systemie Banku, na wniosek Klienta lub Pożyczkodawcy lub na skutek decyzji Banku.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY I CZAS TRWANIA UMOWY POŻYCZKI

2.1. Niniejsza Umowa Pożyczki określa warunki i zasady udzielenia Klientowi Pożyczki, udostępnienia Klientowi Karty oraz dostępu do Całkowitej Kwoty Pożyczki równej [...]

2.2. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z Karty oraz korzystania przez Klienta z Pożyczki określa niniejsza Umowa Pożyczki, Regulamin oraz Regulamin Banku. Aktualna treść Regulaminu oraz Regulaminu Banku znajduje się na Stronie Internetowej

2.3. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków na Karcie.

2.4. Na podstawie Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca wydaje Klientowi Kartę i zobowiązuje się do jej aktywowania i udzielenia Klientowi dostępu do kwoty Pożyczki, po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie Pożyczki, a Klient zobowiązuje się do terminowych spłat Rat oraz spłaty Całkowitej Kwoty do Zapłaty Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy.

2.5. Umowa Pożyczki wchodzi w życie z dniem udostępnienia Klientowi kwoty Pożyczki na Karcie, która została przez Pożyczkobiorcę aktywowana na zasadach określonych w § 4.13 Umowy Pożyczki (Dzień Wejścia w Życie Umowy Pożyczki). Pożyczkodawca w Dniu Wejścia w Życie Umowy Pożyczki prześle na adres email podany przez Pożyczkobiorcę harmonogram spłat Całkowitej Kwoty do Zapłaty ze wskazaniem ilości Rat, ich wysokości i terminami płatności każdej Raty.

2.6. Karta jest aktywna w okresie [...] (słownie: [...]) miesięcy od Dnia Wejścia w Życie Umowy Pożyczki. Po upływie tego czasu Umowa Pożyczki wygasa, co skutkuje brakiem możliwości korzystania z Karty, a pozostałe na karcie środki lub jakkolwiek nadpłata Rat dokonana przez Klienta, zostanie Pożyczkobiorcy zwrócona przez Pożyczkodawcę z zastrzeżeniem § 4.16Umowy Pożyczki. W przypadku, gdy po wygaśnięciu Umowy Pożyczki na Karcie pozostaną środki nie wykorzystane przez Klienta lub wystąpi jakakolwiek napłata Rat dokonana przez Klienta, Pożyczkodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w trybie wskazanym w § 17.1 Umowy prosząc o:
a. Wskazanie na piśmie numeru rachunku bankowego Klienta, na który ma zostać dokonany zwrot środków; lub
b. Wskazanie na piśmie adresu (innego niż podany przez Pożyczkobiorcę we Wniosku bądź wskazanego Pożyczkodawcy w trybie § 17.1), na który Pożyczkodawca dokona zwrotu środków w drodze przekazu pocztowego lub telefonicznego potwierdzenia adresu Pożyczkodawcy podanego we Wniosku.

2.7. Jeżeli Pożyczkobiorca nie aktywuje Karty w sposób wskazany w § 4.13 Umowy Pożyczki w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia Pożyczkobiorcy Karty na zasadach wskazanych w § 4.12 Umowy Pożyczki, przedmiotowa Umowa Pożyczki zostaje automatycznie rozwiązana bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia woli przez którąkolwiek ze Stron.

§ 3. ZASADY ZAKŁADANIA I KORZYSTANIA Z PROFILU

3.1. Profil prowadzony jest i zarządzany przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej.

3.2. Szczegółowe zasady zakładania i korzystania z Profilu znajdują się w Regulaminie dostępnym na Stronie Internetowej.

§ 4. WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

4.1. Przesłanie poprawnego Wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Pożyczkobiorcę na Weryfikację danych Pożyczkobiorcy.

4.2. Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca może złożyć po uprzedniej rejestracji na Stronie Internetowej.

4.3. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku – przed zawarciem Umowy Pożyczki – Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki, na Trwałym Nośniku Informacji.

4.4. Wniosek o przyznanie Pożyczki niespełniający wymogów określonych w niniejszym § 4.6 Umowy Pożyczki podlegać będzie odrzuceniu. Pożyczkodawca poinformuje każdorazowo Pożyczkobiorcę o powodach odrzucenia Wniosku.

4.5. Pożyczkobiorca otrzyma od Pożyczkodawcy bezpłatny projekt Umowy Pożyczki, harmonogramu spłat, Regulaminu oraz Regulaminu Banku.

4.6. Pożyczka może być przyznana Klientom spełniającym wymogi określone w niniejszej Umowie Pożyczki, którzy:
a) są osobami fizycznymi;
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c) prawidłowo zarejestrowali się na Stronie Internetowej i mają utworzony Profil;
d) złożyli w sposób prawidłowy Wniosek;
e) przeszli pozytywnie Weryfikację;
f) zaakceptowali warunki Umowy Pożyczki, Regulaminu oraz Regulaminu Banku, między innymi poprzez potwierdzenie stosownym oświadczeniem zamieszczonym na Stronie Internetowej, o zapoznaniu się z treścią powyższych dokumentów.

4.7. Ocena ryzyka kredytowego przeprowadzana jest na podstawie informacji udzielonych przez Klienta we Wniosku oraz pozyskanych przez Pożyczkodawcę we własnym zakresie.

4.8. Rejestrując się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy i składając Wniosek, Pożyczkobiorca oświadcza, że jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4.9. W celu weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy niezbędne może być skorzystanie przez Pożyczkobiorcę z Usługi Instantor i dokonanie weryfikacji za jej pomocą danych Pożyczkobiorcy.

4.10. Aby prawidłowo zweryfikować się za pomocą Usługi Instantor, Klient powinien zastosować się do wskazówek i informacji umieszczonych na Stronie Internetowej.

4.11 Poprzez przystąpienie do weryfikacji przy pomocy Usługi Instantor Pożyczkobiorca wyraża zgodę na zawarcie Umowy Pożyczki oraz potwierdza, iż zapoznał się z treścią Umowy Pożyczki, Regulaminu oraz Regulaminu Banku i akceptuje ich treść

4.12. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca wyśle kurierem na adres Pożyczkobiorcy wskazany w Umowie Pożyczki, egzemplarz Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny, harmonogram, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy, Regulamin oraz Regulamin Banku wraz z Kartą oraz kodem PIN (o ile Klient już nie posiada Karty). Pożyczkobiorca jest zobowiązany własnoręcznie podpisać egzemplarz Umowy Pożyczki dostarczony przez kuriera, który następnie zostanie odebrany przez kuriera i dostarczony do Pożyczkodawcy. Podpisanie dokumentu Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę oznacza jednocześnie dodatkowe pisemne potwierdzenie poprawności danych osobowych Pożyczkobiorcy zawartych w dokumencie Umowy Pożyczki.

4.13. Po otrzymaniu Karty oraz kodu PIN, aby aktywować Pożyczkę, Klient powinien aktywować Kartę poprzez wysłanie z numeru telefonu wskazanego podczas procesu Rejestracji wiadomości sms zawierającej 6 ostatnich cyfr numeru Karty. Aktywacja Karty i udzielenie Pożyczki powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 12 godzin od momentu wprowadzenia cyfr, o których mowa powyżej. Jednakże z uwagi na problemy techniczne leżące poza odpowiedzialnością Pożyczkodawcy termin ten może ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 48 godzin liczonych od momentu aktywacji Karty.

4.14. Niezwłocznie po aktywacji Karty zgodnie z § 4.13 Umowy Pożyczkodawca prześle do Klienta harmonogram spłaty Pożyczki, zaktualizowany o faktyczne terminy wymagalności poszczególnych Rat Pożyczki, ustalony w odniesieniu do Dnia Wejścia w Życie Umowy Pożyczki tj. daty aktywacji Karty.

4.15. Środki przekazane w ramach Pożyczki, na Kartę po jej aktywacji zgodnie z § 4.13 Umowy stają się własnością Pożyczkobiorcy.

4.16. W przypadku jeżeli po Terminie Spłaty Ostatniej Raty Pożyczki na Karcie znajdują się środki finansowe (część kwoty Pożyczki), Pożyczkobiorca zgadza się, aby Pożyczkodawca pobrał z Karty te środki finansowe, a pozyskane w taki sposób środki finansowe potrącił z wszelkimi należnościami Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy, w szczególności należnościami z tytułu płatności Rat Pożyczki. Pozostałe po potrąceniu środki finansowe zostaną przekazane Pożyczkobiorcy na wskazany przez niego rachunek bankowy.

4.17. Jeżeli w trakcie trwania Umowy Pożyczki Klient nie może korzystać z Karty, w szczególności w sytuacji żądania zwrotu Karty przez Bank, Pożyczkodawca bezpłatnie wyda Klientowi nową Kartę i zasili ją kwotą znajdującą się na rachunku Karty w momencie, kiedy nastąpiła okoliczność uniemożliwiającą korzystanie z niej. W przypadku braku takiej możliwości Pożyczkodawca przekaże środki na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę.

4.18. Wydawane Karty są nieaktywne. Ich aktywacja jest możliwa na zasadach określonych w Regulaminie Banku, Regulaminie oraz niniejszej Umowie Pożyczki.

§ 5. ODSETKI, OPŁATY I PROWIZJE

5.1. Stopa Odsetek wynosi [...] % w skali roku (koszt dzienny Odsetek na dzień zawarcia Umowy Pożyczki wynosi [...] zł), a Prowizja z tytułu zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki, jak i korzystania z kwoty Pożyczki wynosi [...] zł, a ich wysokość, z zastrzeżeniem § 5.5, pozostanie niezmienna.

5.2. W związku z Umową Pożyczki, Klient zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznej spłaty Raty w dniu wskazanym w harmonogramie spłaty Pożyczki, przekazanym na podstawie § 2.5 Umowy Pożyczki.

5.3. W przypadku, gdy Umowa Pożyczki ulega rozwiązaniu lub wygasa w dniu innym niż Termin Spłaty Raty, wysokość Raty za okres poprzedzający dzień rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Pożyczki naliczana jest proporcjonalnie od poprzedniego Terminu Spłaty Raty do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Pożyczki.

5.4. W przypadku dokonania przez Klienta spłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki w terminie nie przekraczającym 30 (trzydziestu) dni od Dnia Wejścia w Życie Umowy, Odsetki oraz Prowizja nie zostaną przez Pożyczkodawcę za ten okres naliczone.

5.5. Zmiana polegająca na obniżeniu wysokości Raty możliwa jest wyłącznie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pożyczkodawca rozpocznie naliczanie odsetek wg. nowej stopy Odsetek, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zmienionej stopy odsetek ustawowych. W przypadku późniejszego podwyższenia wysokości stopy odsetek maksymalnych stopa Odsetek niezwłocznie powraca do swej pierwotnej wysokości, jednakże nie więcej niż do aktualnej wysokości stopy odsetek wskazanych w § 5.1 Umowy Pożyczki.

5.6. W przypadku zmiany wysokości Raty Pożyczkodawca udostępnia tę informację Klientowi na Trwałym Nośniku Informacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informację o tej zmianie Pożyczkodawca zobowiązany jest wysłać Pożyczkobiorcy przed datą wejścia w życie zmian, wskazując datę, od której zmiany te będą obowiązywać. W przypadku zmiany wysokości Raty, Pożyczkodawca nalicza nową Ratę po upływie wskazanego powyżej terminu.

5.7. Zmieniona wysokość Raty ma zastosowanie do Pożyczki po dacie wejścia w życie tej zmiany, stosownie do treści niniejszego paragrafu.

5.8. Opłaty pobierane bezpośrednio przez Bank, w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat, w wyniku między innymi: wypłat gotówkowych z bankomatu, nie mają wpływu na wysokość Pożyczki oraz Rat.


§ 6. UŻYTKOWANIE KARTY

6.1. Szczegółowe zasady i sposób korzystania z Kart przez Klienta określa Regulamin Banku.

6.2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu Banku.

§ 7. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI KLIENTA

7.1. Przez zawarcie Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, że:
a) jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą;
b) posiada miejsce zameldowania oraz zamieszkania na terytorium Polski, jak również numer ewidencyjny PESEL oraz polski dowód osobisty;
c) przed zawarciem Umowy Pożyczki, zostały mu udostępnione na Trwałym Nośniku Informacji, w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, wszystkie informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem Umowy Pożyczki umożliwiające mu podjęcie decyzji dotyczącej zawarcia Umowy Pożyczki, zgodnie z treścią art. 11 oraz art. 13 Ustawy o kredycie konsumenckim;
d) przed zawarciem Umowy Pożyczki otrzymał Formularz Informacyjny dotyczący Umowy Pożyczki, warunków wydania Karty oraz korzystania z Pożyczki oraz został poinformowany o prawie otrzymania bezpłatnego projektu Umowy Pożyczki; e) jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim;
f) wyraża zgodę na bezpośredni kontakt telefoniczny w celu weryfikacji poprawności informacji podanych przez Pożyczkobiorcę w trakcie zakładania Profilu oraz we Wniosku;
g) został poinformowany o możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki także w innej postaci niż w formie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki;
h) przed zawarciem Umowy Pożyczki zostały mu przekazane wyjaśnienia dotyczące Umowy Pożyczki oraz postanowień w niej zawartych w sposób umożliwiający mu podjęcie decyzji dotyczącej zawarcia Umowy Pożyczki, zgodnie z treścią art. 11 Ustawy o kredycie konsumenckim;
i) przed zawarciem Umowy Pożyczki zapoznał się z jej treścią zamieszczoną na Stronie Internetowej;
j) wszelkie dane przekazane w celu zawarcia Umowy Pożyczki są kompletne i prawdziwe,
k) zapoznał się i akceptuje treść Umowy Pożyczki, Regulaminu i Regulaminu Banku.

7.2. Klient zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Umowy Pożyczki, Regulaminu oraz Regulaminu Banku, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności przepisów dotyczących kart płatniczych oraz miejscowych przepisów dotyczących korzystania z bankomatów,
b) anulowania rezerwacji dokonanych przy użyciu Karty przed rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy Pożyczki,
c) każdorazowego informowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach danych Klienta wskazanych we Wniosku.

§ 8. OŚWIADCZENIA POŻYCZKODAWCY

8.1. Pożyczkodawca zobowiązuje się:
a) udzielić Pożyczki bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków udzielenia pożyczki, o których mowa w § 4 powyżej;
b) w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującym prawem zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

§ 9. SPŁATA POŻYCZKI

9.1. Z zastrzeżeniem postanowień § 10 Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania spłaty Całkowitej Kwoty do Zapłaty najpóźniej w Terminie Spłaty Ostatniej Raty Pożyczki.

9.2.Spłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności:
a) Prowizja,
b) Odsetki za opóźnienie,
c) Odsetki,
d) kapitał Pożyczki.

§ 10. WCZEŚNIEJSZA SPŁATA POŻYCZKI

10.1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie przed Terminem Spłaty Ostatniej Raty do spłaty całości lub części Pożyczki bez ponoszenia opłat lub prowizji za wcześniejszą Spłatę.

10.2. W przypadku spłaty całości Pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy.

§ 11. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE

11.1. Klient zobowiązany jest dokonania spłaty Rat zgodnie z harmonogramem, przekazanym na podstawie § 2.5 Umowy Pożyczki. Dokonanie spłaty Raty po upływie tego okresu skutkuje powstaniem zadłużenia przeterminowanego, na które składa się wymagalna część Całkowitej Kwoty Pożyczki, Prowizji i należnych Odsetek. Od zadłużenia przeterminowanego w części dotyczącej należnej części Całkowitej Kwoty Pożyczki oraz Prowizji Pożyczkodawca może naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości wyliczonej zgodnie z § 11.2.

11.2. Wysokość odsetek za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego z tytułu Umowy Pożyczki odpowiada wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu z art. 481 ustawy kodeks cywilny, tj. będzie równa dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W przypadku zmiany wysokości odsetek za opóźnienie, będącej wynikiem zmiany przepisów prawa dotyczących wysokości odsetek, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

§ 12. REKLAMACJE

12.1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do skierowania Reklamacji do Pożyczkodawcy.

12.2. Reklamacje należy składać w formie:
a) pisemnej składając osobiście, w oddziale Pożyczkodawcy (Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła), albo
b) pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres wskazany w Punkcie a) powyżej lub adres siedziby Pożyczkodawcy, albo
c) ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Pożyczkodawcy na numer wskazany na Stronie Internetowej, albo
d) ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Pożyczkobiorcy u Pożyczkodawcy, albo
e) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: kontakt@yolo.pl.

12.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Pożyczkobiorcy, numer zawartej Umowy Pożyczki, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie sposobu rozpatrzenia Reklamacji. W przypadku składania Reklamacji w formie pisemnej, Reklamacja powinna zawierać również podpis Pożyczkobiorcy.

12.4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Pożyczkodawcę. Jednakże, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o:
a) przyczynie opóźnienia;
b) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) przewidywanym terminie rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Pożyczkodawcę odpowiedzi na Reklamację przed jego upływem.

12.5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Pożyczkodawca powiadomi Pożyczkobiorcę w formie pisemnej lub w sposób uzgodniony z Klientem. Na wniosek Pożyczkobiorcy odpowiedź na Reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

12.6. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia wynikającego z Reklamacji, Pożyczkobiorca może:
a) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348),
b) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany (Pożyczkodawca) i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

12.7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR, za pośrednictwem której, będąc konsumentem, można złożyć swoją skargę: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13. ZMIANA TREŚCI UMOWY POŻYCZKI ORAZ REGULAMINU BANKU

13.1. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmian w treści Umowy Pożyczki w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do produktów posiadanych przez Pożyczkobiorcę;
b) konieczności dostosowania Umowy Pożyczki do stanowisk organów nadzoru, orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych związanych z ochroną konsumentów.

13.2. O zmianie w treści Umowy Pożyczki Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wraz z przesłaniem zmienionej treści Umowy Pożyczki, chyba że zachowanie 14 dniowego terminu nie jest możliwe z uwagi na treść zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub treść stanowisk, orzeczeń lub decyzji, o których mowa w § 13.1. b) powyżej.

13.3. Umowa Pożyczki zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w zawiadomieniu, chyba że Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od doręczenia zmienionej treści Umowy Pożyczki złoży Pożyczkodawcy pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia tych zmian. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Pożyczkobiorca może przesłać na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Pożyczki lub na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

13.4. Brak oświadczenia Pożyczkobiorcy o odmowie przyjęcia zmian, o których mowa w § 13.1, oznacza ich akceptację.

13.5. Złożenie przez Pożyczkobiorcę pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian do Umowy Pożyczki uważa się za wypowiedzenie Umowy Pożyczki, dokonane z dniem jego złożenia z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian powoduje, że proponowane zmiany Umowy Pożyczki nie wiążą Pożyczkobiorcy. Odpowiednie zastosowanie ma § 16.2.

13.6. Pożyczkodawca poinformuje Klienta o zmianach w Regulaminie Banku w sposób określony w § 13.2 powyżej.

13.7. Pisemna odmowa przyjęcia przez Klienta zmian Regulaminu Banku, dokonana w terminie 14 dni od dnia doręczenia nowego tekstu Regulaminu Banku lub zawiadomienia, oznacza rezygnację z użytkowania Karty i jest traktowana jako wypowiedzenie Umowy Pożyczki przez Klienta. Postanowienia § 13.6 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 14. DANE OSOBOWE

14.1. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że został poinformowany, iż podane dane osobowe będą przetwarzane przez Pożyczkodawcę YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18.

14.2. Przetwarzanie danych osobowych Pożyczkodawcy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

14.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Pożyczki. W przypadku odmowy podania danych osobowych, Umowa nie może zostać zawarta.

14.4. Dane osobowe Pożyczkobiorcy będą przetwarzane w okresie trwania Umowy Pożyczki oraz w okresie odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń wynikającemu z ustawy kodeks cywilny. Jednocześnie po zakończeniu trwania Umowy Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności w celach księgowych, dochodzenia i obrony przez roszczeniami.

14.5. Po upływie okresu, o którym mowa w § 14.4 Umowy Pożyczki dane osobowe Pożyczkodawcy zostaną zagregowane i zanonimizowane.

14.6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych oraz żądania usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach dot. danych osobowych, w tym RODO.

14.7. W związku z zawarciem oraz wykonaniem Umowy Pożyczki dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytu (sprawozdania finansowe), prawne, podatkowe, firmom kurierskim (w związku z przekazaniem egzemplarza umowy pożyczki), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji fizycznej jak i elektronicznej, podmiotom świadczącym usługi monitoringu spłacania zaległości z Umowy Pożyczki oraz windykacji. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Pożyczkobiorcy właściwym organom publicznym bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

14.8. Lista podmiotów, którym dane osobowe mogą być udostępnione znajduje się pod adresem: www.yolo.pl/polityka-prywatności. Pożyczkobiorca wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach: założenia Profilu, złożenia Wniosku o udzielenie Pożyczki oraz zawarcia i realizacji Umowy Pożyczki.

14.9. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że Pożyczkodawca będzie wykorzystywał systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w szczególności w zakresie oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, wysokości przyznanej kwoty Pożyczki, aktywacji karty klienta oraz procesu monitorowania terminowej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

14.10. Pożyczkodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pocztą tradycyjną na adres Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła oraz poprzez e-mail na adres iod@yologroup.pl.

14.11. Pożyczkobiorcy przysługuje możliwość kierowania żądań do Pożyczkodawcy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Wszelkie żądania powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych YOLO.

14.12. Każde żądanie zostanie rozpatrzone w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

14.13. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Pożyczkodawcę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych.

§ 15. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

15.1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy Pożyczki w ciągu 14 dni od Dnia Wejścia w Życie Umowy Pożyczki.

15.2. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie oświadczenia wysłanego na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Pożyczki lub na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu określa Załącznik numer 1 do Umowy Pożyczki.

15.3. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia, Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić Pożyczkodawcy Całkowitą Kwotę Pożyczki. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Pożyczki, z wyjątkiem Odsetek za okres od dnia wypłaty Pożyczki na Kartę do dnia spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, których kwota dzienna wynosi [...] złotych.

15.4. Zwrot Pożyczki oraz należnych Odsetek powinien nastąpić na otrzymany przy zawarciu Umowy Pożyczki Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

15.5. W razie opóźnienia w zwrocie środków zgodnie z § 15.3. powyżej, Pożyczka oraz należne Odsetki stają się zadłużeniem przeterminowanym, od Całkowitej Kwoty Pożyczki naliczane będą odsetki karne za opóźnienie wskazane w pkt. 11.2.Umowy.

§ 16. WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI

16.1. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę Pożyczki za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w drodze oświadczenia przesłanego na adres wskazany na Stronie Internetowej na Trwałym Nośniku Informacji (na adres: YOLO S.A. Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła), bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@yolo.pl

16.2. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w § 16.1  Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania spłaty pozostałego kapitału Pożyczki, wymaganych pełnych Rat do dnia wypowiedzenia, Raty cząstkowej za okres od naliczenia poprzedniej Raty do dnia wypowiedzenia Umowy Pożyczki oraz ewentualnych odsetek za opóźnienie, o których mowa w § 11.1 Umowy, nie później niż w terminie upływu okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia nie będą zawierane nowe Umowy Pożyczki.

16.3. W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę któregokolwiek z warunków udzielenia Pożyczki, określonych w Regulaminie, Regulaminie Banku lub Umowie Pożyczki, Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki na Trwałym Nośniku Informacji, w terminie 30 dni

16.4. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynie wypowiedzenia Umowy Pożyczki wraz z jej wypowiedzeniem. Wypowiedzenie Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w § 16.3. powoduje, że zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki oraz ewentualne odsetki za opóźnienie, o których mowa w § 11.1 Umowy stają się wymagalne w dniu upływu okresu wypowiedzenia

§ 17. KORESPONDENCJA

17.1. Z zastrzeżeniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wszelkie zawiadomienia związane z niniejszą Umową Pożyczki, w szczególności informacje o zmianach wskazanych w Umowie Pożyczki (w tym zmianach Tabeli Opłat i Prowizji), oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki lub oświadczenia o jej wypowiedzeniu powinny być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej i powinny być dostarczone kurierem, pocztą poleconą, emailem bądź osobiście:
a) w stosunku do Pożyczkodawcy na adres korespondencyjny: YOLO S.A. Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy kontakt@yolo.pl,
b) w stosunku do Pożyczkobiorcy, na adres korespondencyjny i mailowy podany we Wniosku.

17.2. O wszelkich zmianach w zakresie danych teleadresowych Stron, Strony są zobowiązane do poinformować drugą Stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od daty zaistnienia zmiany. W przypadku zmiany danych adresowych do korespondencji i braku zawiadomienia o tym Pożyczkodawcy, wszelką korespondencję wysłaną na adres będący w posiadaniu Pożyczkodawcy uznaje się za dostarczoną.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Strony Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane za pośrednictwem Profilu oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.

18.2. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wszelkich praw z Umowy Pożyczki w tym wierzytelności, również niewymagalnych, wynikających z Umowy Pożyczki na rzecz osób trzecich, w szczególności EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, EQUES DEBITUM 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, bez zgody Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony o dokonaniu cesji.

18.3. Regulamin oraz Regulamin Banku stanowi integralną część Umowy Pożyczki, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu lub Regulaminu Banku i Umowy Pożyczki zastosowanie mają postanowienia Umowy Pożyczki.

18.4. Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

18.5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy Pożyczki zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź bezskuteczne, nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy Pożyczki, które pozostaną wiążące i w mocy.

18.6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Pożyczki mają zastosowanie postanowienia Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

18.7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

18.8. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane teleadresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Centrala: tel. +48 22 55 60 800; e-mail: uokik@uokik.gov.pl) oraz Rzecznik Finansowy.

18.9. Umowa Pożyczki została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Załączniki:

  1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu,
  2. Harmonogram spłat.

 

Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY POŻYCZKI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki)

 

YOLO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres korespondencyjny:
Dr Franciszka Witaszka 6
64-920 Piła
Tel: +48 222 28 28 28
Adres e-mail:kontakt@yolo.pl

 

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:

…………………………………………………………...........................................

PESEL:

…………………………………………………………...........................................

Adres:

…………………………………………………………...........................................

   
   

Numer Pożyczki:

…………………………………………………………...........................................

 

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. Dz. U. 2018, poz. 993 ze zm.) oraz § 15 Umowy Pożyczki niniejszym

odstępuję od:

 

 

__________________________________________

Miejscowość, data i czytelny podpis Pożyczkobiorcy